Servicevoorwaarden

Welkom bij imagesplatform.com! Deze uitgebreide "Servicevoorwaarden"-overeenkomst is een juridisch bindend document dat de relatie tussen u en TOC regelt. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website en services gebruikt.

1. Hoe deze overeenkomst werkt:

Deze Overeenkomst vormt het wettelijke kader voor uw interactie met imagesplatform.com. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten, gaat u een contractuele overeenkomst met ons aan. Het is essentieel dat u begrijpt dat deze Overeenkomst de gehele reikwijdte van uw interacties op ons platform regelt.

2. Toegestaan gebruik:

Na acceptatie van deze voorwaarden krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om onze services voor persoonlijke of zakelijke doeleinden te gebruiken. Deze licentie is onderworpen aan de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. Elk ongeoorloofd gebruik of schending van deze voorwaarden kan resulteren in de beëindiging van uw toegang.

3. Gratis en betaalde abonnementen:

We bieden zowel gratis als betaalde abonnementen. Gratis gebruikers hebben toegang tot fundamentele functies, terwijl betaalde abonnees profiteren van extra voordelen en verbeterde functionaliteit. Details over abonnementen, inclusief prijzen, functies en eventuele wijzigingen in deze abonnementen, worden duidelijk op onze website gecommuniceerd.

4. Privacybeleid en naleving van de AVG:

Onze toewijding aan het beschermen van uw privacy wordt beschreven in ons Privacybeleid. Door onze diensten te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn gespecificeerd in ons Privacybeleid. Voor gebruikers in de Europese Unie houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waardoor de veiligheid en rechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd.

5. Diensten:

Wij bieden een scala aan diensten. De functies en beschikbaarheid van onze diensten kunnen worden bijgewerkt of aangepast, en wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen. Wij streven ernaar om eventuele wijzigingen tijdig en transparant door te geven.

6. Registratie en gebruikersgedrag:

Om toegang te krijgen tot specifieke functies moet u mogelijk een account registreren. Tijdens de registratie gaat u ermee akkoord nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens te bewaren en eventuele wijzigingen onmiddellijk bij te werken. Uw gedrag op ons platform moet in overeenstemming zijn met onze gemeenschapsnormen en een positieve en respectvolle omgeving bevorderen.

7. Gebruiksbeperkingen:

U gaat ermee akkoord dat u geen activiteiten zult ontplooien die de toepasselijke wet- of regelgeving schenden, inbreuk maken op de rechten van anderen, de werking van onze diensten verstoren of onze website of gebruikers schade berokkenen. Elke overtreding van deze gebruiksbeperkingen kan leiden tot de beëindiging van uw account.

8. Intellectueel eigendom:

Alle inhoud en materialen op onze website zijn het exclusieve eigendom van imagesplatform.com en worden beschermd door wetten op intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van onze inhoud is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. Gebruikersinhoud:

Door inhoud op onze website te plaatsen, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om die inhoud te gebruiken, reproduceren en distribueren. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u indient, die moet voldoen aan onze gebruiksbeperkingen en inhoudsrichtlijnen.

10. Aansprakelijkheid:

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en betrouwbare services te behouden, kunnen we de afwezigheid van fouten of onderbrekingen niet garanderen. Uw gebruik van onze diensten is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of punitieve schade die voortvloeit uit uw gebruik van ons platform. Bekijk onze content disclaimer pagina voor meer details.

11. Wijzigingen aan de Voorwaarden:

Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden bij te werken of te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra de herziene voorwaarden op onze website worden geplaatst. Als u onze services na de ingangsdatum blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden.

12. Beëindiging van services:

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze services naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, inclusief schending van deze voorwaarden. Beëindiging kan leiden tot permanent verlies van accountgegevens.

13. Volledige overeenkomst:

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en imagesplatform.com. Het vervangt alle eerdere overeenkomsten of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp hierin.

14. Deelbaarheid:

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling het meest benadert.

15. Beperking van aansprakelijkheid:

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn imagesplatform.com en haar dochterondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, of enig winstverlies of inkomsten die voortvloeien uit uw gebruik van onze diensten.

16. Contactgegevens:

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via onze contact pagina of rechtstreeks een e-mail sturen naar [email protected].


Door imagesplatform.com te gebruiken, erkent u dat u deze "Servicevoorwaarden"-overeenkomst hebt gelezen en begrepen. Als u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.